Laskawc The smart choice

Partner

 • Thiết kế web D&N
 • KLC Myanmar
 • Jitco
 • Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
 • Tập đoàn Thành Nam
 • MB Bank
 • AMDI
 • BIDV
 • MBS

Tropical Wave Corporation (Vietnam)

Plant location: No 10, Ngoc Chau, Hai Duong city, Hai Duong prov.
Tel: 0320.3855402 - Fax: 0320.3855401

Hanoi office: 5th floor ICT Tower, lot 02-9A Hoang Mai IZ, Hanoi city.
Tel: 04.36502101 - Fax: 04.36502102

Hai Phong office: No 53 Ngo Quyen, Ngo Quyen dist., Hai Phong city.
Tel: 031.3654969 - Fax: 031.3654968

Email: info@laskatwc.com

Chân dung cô gái tặng hoa Tổng thống Obama

Partner

 • Thiết kế web D&N
 • KLC Myanmar
 • Jitco
 • Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
 • Tập đoàn Thành Nam
 • MB Bank
 • AMDI
 • BIDV
 • MBS

Tropical Wave Corporation (Vietnam)

Plant location: No 10, Ngoc Chau, Hai Duong city, Hai Duong prov.
Tel: 0320.3855402 - Fax: 0320.3855401

Hanoi office: 5th floor ICT Tower, lot 02-9A Hoang Mai IZ, Hanoi city.
Tel: 04.36502101 - Fax: 04.36502102

Hai Phong office: No 53 Ngo Quyen, Ngo Quyen dist., Hai Phong city.
Tel: 031.3654969 - Fax: 031.3654968

Email: info@laskatwc.com